Rekrutacja na kierunek opiekun osoby starszej

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia na kierunku opiekun osoby starszej w Szkole Policealnej nr 13 w Lublinie

Zajęcia rozpoczynamy we wrześniu 2019 r.

System kształcenia

 • zaoczny
 • czas trwania nauki: 2 lata
 • podbudowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

Nabyte umiejętności:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ); w ramach obszaru medyczno-społecznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów;
 • przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
 • efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie:

MS.07. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

Zakres materiału nauczania

 • udzielanie pomocy i świadczenie usług opiekuńczych osobom starszym;
 • aktywizowanie osób starszych z wykorzystaniem rehabilitacji lub terapii;
 • pomoc podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych, pielęgnowanie;
 • oraz dbanie o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych.

 Nauczane przedmioty

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 1. Podstawy przedsiębiorczości
 2. Organizacja opieki nad osobą starszą
 3. Psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą
 4. Metodyka pracy opiekuńczej
 5. Język migowy
 6. Język obcy w pomocy społecznej
 7. Umiejętności opiekuńcze
 8. Aktywizacja społeczna
 9. Organizacja wsparcia dla osoby starszej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 1. Opieka i wsparcie osoby starszej;
 2. Aktywizacja społeczna.

Możliwości zatrudnienia

 1. dom pomocy społecznej
 2. zakłady opiekuńczo-lecznicze
 3. hospicja
 4. dzienne domy pomocy społecznej
 5. środowiskowe domy samopomocy
 6. środowisko zamieszkania osoby starszej

Po potwierdzeniu kwalifikacji MS.07. słuchacz uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Opiekun osoby starszej. Aby uzyskać dyplom w tym zawodzie należy posiadać wykształcenie średnie.