Rekrutacja na kwalifikacyjny kurs zawodowy AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia na kierunku technik spedytor.

Zajęcia rozpoczynamy we wrześniu 2019.

AU.31 Organizacja transportu oraz obługa klientów i kontrahentów

Liczba kursantów: 25

Cykl kształcenia: 4 semestry

Forma kształcenia: zaoczna

Zadania zawodowe – umiejętności
Absolwent kursu jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • planowania, organizacji i dokumentacji procesów transportowych;
  • prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi;
  • wykonywania prac związanych z monitoringiem przebiegu procesu transportowo-spedycyjnego.

Możliwości zatrudnienia
Absolwent może być zatrudniony m. in. w przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych.

Po potwierdzeniu kwalifikacji AU.31 uczestnik kursu uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik spedytor.

Aby uzyskać dyplom w tym zawodzie należy posiadać wykształcenie średnie.

Po zdaniu egzaminu zawodowego z danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, słuchacz otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.