Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

DEKLARACJA kwalifikacyjny kurs zawodowy CKU nr 2

1 września 2012 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w szkolnictwie zawodowym polegające między innymi na włączeniu w system oświaty kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego).

Uczestnicy kursu kwalifikacyjnego

Uczestnikami kursu mogą zostać osoby dorosłe (które ukończyły 18 lat) oraz młodzież od 16 roku życia realizująca w tej formie obowiązek nauki – spełniające poniższe wymogi:

 1. Absolwenci wszystkich typów szkół – szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych – zainteresowani zdobywaniem kwalifikacji zawodowych;
 2. Absolwenci studiów wyższych, którym zdobyty zawód nie daje miejsca na rynku pracy,
 3. Osoby dorosłe, pracujące w danym zawodzie, chcące nabyć lub zaktualizować wiedzę i umiejętności zawodowe wymagane przez pracodawcę;
 4. Aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy znajdą czas na równoległe zdobywanie kwalifikacji zawodowych.

Potwierdzenie kwalifikacji

 1. Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego – otrzyma absolwent kursu (formę i warunki ukończenia KKZ określa Dyrektor CKU nr 2).
 2. Świadectwo potwierdzające kwalifikację – otrzyma osoba, która zda pozytywnie egzamin zawodowy  w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE).
 3. Dyplom zawodowy lub dyplom technika w danym zawodzie – otrzyma osoba, która zdobędzie świadectwa wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie (jednej, dwóch lub trzech) oraz wykaże posiadanie wykształcenia wymaganego dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie). Dyplom wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

Organizacja kursu

 1. Nauka na kursie jest bezpłatna.
 2. Kurs może zostać uruchomiony w dowolnym terminie od września do czerwca po zebraniu się grupy  min. 20 uczestników.
 3. Zajęcia na kursie mogą odbywać się, w zależności od preferencji uczestników, w formie stacjonarnej – co najmniej przez trzy dni w tygodniu lub zaocznej – co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni,  także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 4. Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia  w danym zawodzie.

Oferta kursów

Nasza placówka proponuje kształcenie w wielu zawodach poszukiwanych na rynku pracy.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy  Zawód
AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji Technik administracji
AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych Technik organizacji reklamy
AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
AU.37. Obsługa operacyjna portu lotniczego Technik lotniskowych służb operacyjnych
AU.38. Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej
AU.22. Obsługa magazynów Technik logistyk
AU.32. Organizacja transportu
AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów
i kontrahentów
Technik spedytor
AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu Technik fotografii
i multimediów
AU.28. Realizacja projektów multimedialnych
AU.36. Prowadzenie rachunkowości

Technik rachunkowości

AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
TG.14. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych Technik obsługi turystycznej
TG.15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
RL.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych Florysta
MS.05. Świadczenie usług opiekuńczych Opiekunka środowiskowa